fbpx
Xserach-outer

VILKÅR FOR KJØP/MEDLEMSKAP i Arvforalle as (per desember 2019)

Avtaleinngåelse

Avtale om abonnement og medfølgende medlemskap kan kjøpes på internettadressene arvforalle.no og no.arvforalle.no.

Betaling og Varighet

Medlemskapet er gyldig i 12 måneder fra betalingsdato og fornyes i perioder av nye 12 måneder.

Oppsigelse

Medlemskapet kan sies opp skriftlig eller muntlig og du kan når som helst be om å få slettet din konto. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke ved oppsigelse.

Arvforalle anser medlemskapet som oppsagt dersom medlemsavgift ikke betales.  Du kan reaktivere din konto når du ønsker det, men senest innen 6 måneder etter siste ubetalte betalingsfrist. Deretter må du tegne en ny medlemsavtale og registrere all informasjon på nytt.

Medlemsfordeler

Som medlem kan du fritt benytte, endre og skrive ut dokumenter så mye du ønsker i et år fra kjøpsdato.  Dersom du fornyer medlemskapet til kun lagring vil du ikke kunne endre, men kun se innhold og skrive ut dokumenter.

Dersom du ønsker å endre informasjon og dokumenter, kan du kjøpe tilgang til dette og vil da ha tilgang til å endre så mye du ønsker i nye 6 måneder.

Som medlem har du tilgang til rådgivingstjenester iht. beskrevet innhold og pris.

Du vil motta informasjon om endringer innen for lovverk og retningslinjer, som kan medføre behov for vurderinga av dine registrerte opplysninger. Du vil også få varsel om fornyelse og påminnelse om din medlemskonto jevnlig.

Forhåndsbetalte tjenester

Alle tjenester forhånds betales.

Arvforalle sender ett årlig påminnelsesbrev med automatisk fornyelse til lagringsavtale etter et år. Årlig avgift betales på valgt måte.

Du er selv ansvarlig for å logge deg inn til avtalt tid for kjøpte rådgivningstjenester ellers vil kjøpt tid hos våre rådgivere være tapt og ny time må kjøpes og avtales.

Bruk av angrerett

Du har rett til å avslutte medlemsavtalen ved å gi skriftlig melding til Arvforalle innen 14 dager etter inngåelse av avtalen. Dersom du benytter angrerett etter angrerettloven kan det ikke ha vært  registrert noen opplysninger på din Arvforalle konto eller kjøpt tilleggstjenester i form av rådgivning.  Dersom slike aktiviteter er gjennomført ansees kjøpet som gjennomført og medlemskapet må sies opp.

Overdragelse av Medlemskapet

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras. Dersom det oppstår død eller fremtidsfullmakt skal benyttes vil pårørende få utlevert all informasjon fra kontoen.

Endring av Vilkårene

Arvforalle kan endre Vilkårene, herunder medlemsavgiften, uten varsel. Endringene trer i kraft umiddelbart og gjelder for nye medlemmer eller ved fornyelse.. Arvforalle kan nedlegge medlemsordningen. Ved slik nedleggelse bestemmer Arvforalle om Medlemmet skal refunderes en forholdsmessig andel av medlemsavgiften eller om Medlemskapet skal bestå ut avtale periode. All informasjon gjøres tilgjengelig for medlemmet via sikre kanaler før kontoen slettes.

Viktig informasjon for deg som er kunde hos Arvforalle.

Den informasjon samt alle tjenester og tilbud som foreligger på webtjenesten eller i andre applikasjoner og programvare, retter seg ikke mot person eller foretak som er hjemmehørende i USA, Canada, Japan eller Australia, eller i noe annet land hvor det er forbudt å publisere eller gi adgang til materialet, eller hvor tillatelsen til å gi adgang til materialet på noe vis er begrenset. Dersom en tjeneste fra Arvforalle, uansett form på tilbud, likevel aksepteres av person eller foretak som nevnt, kan Arvforalle se bort fra dette. Samtlige besøkende på denne hjemmesiden og/eller Arvforalle’s øvrige applikasjoner, privatpersoner så vel som bedrifter, forutsettes å ha lest gjennom og godkjent følgende vilkår:

Ansvarsbegrensning.

Arvforalle og Arvforalles innholdsleverandører er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innhold på Arvforalles web eller i Arvforalles Dashbord-applikasjonstjenester, og som påføres brukeren eller andre personer som benytter seg av innholdet i nettjenesten og/eller applikasjonstjenesten, verken direkte eller indirekte. Arvforalle og Arvforalle innholdsleverandører er ikke ansvarlig overfor brukeren eller en tredjepart for direkte eller indirekte skader, uteblitt fortjeneste eller inntekter eller for annen skade som skyldes at innholdet på en eller annen måte er feil, vises eller presenteres feil eller helt uteblir på grunn av feil fra Arvforalle eller noen av Arvforalle leverandørers side, eller som skyldes helt andre forhold.

Dette gjelder alle tilfeller hvor informasjon kan bli forsinket, vises feilaktig, vises med feil innhold eller helt uteblir, og tilfeller hvor problemer kan føre til forstyrrelser eller til at hele nett- eller applikasjonstjenesten stopper opp og slutter å fungere, uansett om dette skyldes tekniske årsaker eller andre forhold. Arvforalle er ikke ansvarlig for leverandører eller deres materiale, produkter eller tjenester som presenteres hos Arvforalle på nett eller i Arvforalles applikasjoner. Arvforalle er heller ikke ansvarlig for framstillinger eller opplysninger som stammer fra Arvforalles leverandører, eller for feil i leverandørenes produkter eller forsinkelser fra deres side.

Verken Arvforalle eller innholdsleverandører for web og applikasjoner er ansvarlig for hvordan brukeren velger å benytte informasjonen som presenteres på web og applikasjoner. Brukerens tilgang til og anvendelse av tjenesten skjer i sin helhet på eget ansvar. Arvforalle minner om at all informasjon som legges inn i tjenesten forutsettes være brukerens korrekte gjengivelse, samt at alle valg brukeren velger å gjøre i tjenesten er brukerens hele og fulle juridiske ansvar. Arvforalle fraskriver seg ethvert ansvar for resultater som følge av at brukeren på forskjellige måter benytter informasjon på web og applikasjoner til egen fordel. Den som velger å følge anbefalinger på nett eller applikasjonstjenester bærer selv hele risikoen for sine handlinger/manglende handlinger. Arvforalle har for øvrig ikke noe ansvar for hvordan informasjon som innhentes via Arvforalle brukes eller tolkes.

Brukere.

Brukeren har rett til å benytte web og applikasjonstjenestene og deres innhold til personlig bruk i henhold til de regler Arvforalle angir. Brukeren kan ikke offentliggjøre eller videre-distribuere innhold såfremt ikke annet er avtalt med Arvforalle. Det er heller ikke tillatt å innhente eller bearbeide materiale, verken maskinelt eller på annet vis, via programmer eller med andre metoder, på annen måte enn det som er uttrykkelig bestemt av Arvforalle. Kunder hos Arvforalle kan inngå spesialavtaler om regler for slik bruk.

Brukeren kan ikke benytte innholdet i forbindelse med utstilling av, handel med, markedsføring av eller reklame uten skriftlig godkjennelse fra Arvforalle, Arvforalles innholdsleverandør eller tredjepart som er rettighetshaver til innholdet.

Innholdet som presenteres på Arvforalles web og applikasjoner tilhører Arvforalle eller Arvforalles innholdsleverandør, og er immaterialrettslig beskyttet.

Force majeure.

Arvforalle er ikke pliktig til å betale brukeren eventuell skadeserstatning på grunn av hendelser som skyldes omstendigheter utenfor Arvforalles kontroll, f.eks. eksplosjon, brann, oversvømmelse eller annet uhell, sabotasje, krig, streik eller annen arbeidskonflikt, samt endringer i lover og regler eller andre myndighetsbestemmelser. Forbeholdet i forbindelse med streik eller annen arbeidskonflikt gjelder også dersom Arvforalle selv går inn i eller er gjenstand for slike konflikter. I tillegg til det som normalt forstås med omstendigheter utenfor Arvforalles kontroll, gjelder også hendelser som gjør det mer kostbart eller vanskeligere for Arvforalle å levere web- og applikasjonstjenester sammenlignet med de opprinnelige forutsetningene. Arvforalleer heller ikke i andre tilfeller pliktig til å betale brukeren skadeserstatning dersom Arvforalle har utvist normal aktsomhet.

Innholdsleverandører.

Arvforalles leverandører skal anvende gjeldende lov overfor brukerne av tjenesten. Leverandørene oppretter, vedlikeholder og er ansvarlig for innholdetsom offentliggjøres på nettjenesten, samt de produkter og tjenester som tilbys på Arvforalles web- og applikasjonstjenester.